Welkom op onze nieuwe website 

 
De Wirdumerdraaischool:
 
Groot in het Klein! 


De obs Wirdumerdraai is een openbare ontmoetingsplek met ruimte voor verschillen.  Dit betekent:

·         iedere leerling is in beginsel welkom
·         wederzijds respect; onze school respecteert de uiteenlopende levensbeschouwing en/of godsdienst van alle leerlingen
·         actief aandacht voor waarden en normen, d.w.z. dat onze school iedere leerling in aanraking brengt met maatschappelijke waarden die leven in onze maatschappij. Dat doet onze school op een actieve en structurele wijze
·         leerlingen, ouders en personeel worden actief betrokken bij besluitvorming
·         dat we de gelegenheid bieden om humanistisch vormingonderwijs en/of godsdienstonderwijs te volgen  Zo draagt onze school bij aan de ontwikkeling van elk kind, waardoor zij in de toekomst optimaal kunnen functioneren in de samenleving.  

We hebben ons onderwijs concept verdeeld in twee visiebeelden:

           

A: pedagogisch   
 

We zijn een school waar kinderen, ouders en leerkrachten graag naar toe komen
  

Op het niveau van de leerling streven we ernaar om kinderen te leren:

1)     op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

2)     constructief conflicten op te lossen

3)     verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

4)     een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen

5)     volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht
 

De school streeft naar een positief sociaal en moreel klimaat , waarin:

- Leerkrachten prettig werken

- Handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt

- Kinderen zich veilig voelen

- Kinderen zich gehoord en gezien voelen

- Iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander

- Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat

- De eigen kracht van kinderen benut wordt
 

B: organisatorisch en didactisch
 

·         In onze school geven we zo efficiënt mogelijk instructie en we benutten de beschikbare onderwijstijd optimaal t.b.v. de kinderen.

·         De school hanteert een convergent gedifferentieerd onderwijsaanbod dat leerlingen zoveel mogelijk maatwerk biedt en breed georiënteerd is.

·         In onze school geven we onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Leren is belangrijk en we werken aan het behalen van een zo hoog mogelijk resultaat.

·         systematische evaluatie van leerprestaties: we passen de plan-do-check-act cirkel toe bij al onze basisvakken, rekenen,taal, spelling en begrijpend lezen. We analyseren al onze gegevens en vertalen deze in gerichte acties. Hiervoor gebruiken we handelings- en groepsplannen alsmede ontwikkelingsprofielen.

·         Onze school is een organisatie waarin leerkrachten van elkaar en met elkaar leren.

·         Onze school biedt plaats aan “alle” leerlingen, ook zij die speciale zorg nodig hebben, binnen grenzen die wij daarvoor hebben gesteld.

·         Op onze school wordt het coöperatief leren in de klas gemeengoed, de groep, de school is een leefgemeenschap waarin alle leerlingen met elkaar kunnen en willen samenwerken.